BFA įsipareigoja užtikrinti klientų duomenų apsaugą

VŠĮ ,,Baltijos futbolo akademija“ direktoriaus įsakymas ,,Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VšĮ ,,BALTIJOS FUTBOLO AKADEMIJA“ aprašo” patvirtinimo

 2018 m. liepos 25d. Nr. 18 – 239

Vilnius

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p.1):

T v i r t i n u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VšĮ ,,Baltijos futbolo akademija“ aprašą (pridedama).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VŠĮ ,,BALTIJOS FUTBOLO AKADEMIJA“ APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VšĮ ,,Baltijos futbolo akademija“ aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), duomenų subjektų prašymų dėl teisės (-ių) įgyvendinimo, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką VšĮ ,,Baltijos futbolo akademija“ (toliau – Akademija).
 2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.
 3. Akademijoje automatiniu ir neautomatiniu būdais tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

3.1. Vartotojų asmens duomenys, kurie tvarkomi Akademijai pasirašant su vartotojais (vaikais ir jų atstovais) Sporto mokymo sutartis Akademijoje tvarkomi Aprašo 3.1 punkte minėtų subjektų asmens duomenys: Vaiko atstovo ir (ar) vaiko vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, mokymosi įstaigos pavadinimas, vaiko atstovo telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, jų kopijos, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Akademiją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.2. Akademijos darbuotojų, pretendentų į Akademijos darbuotojus, buvusių darbuotojų asmens duomenys, kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu.

Akademijoje tvarkomi šie Aprašo 3.2 punkte minėtų subjektų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą / atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Akademiją įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

3.3. Fizinių asmenų, su Akademija sudariusių praktikos ar kitas sutartis / susitarimus, asmens duomenys, o juridinių asmenų – jų darbuotojų, nurodytų sutartyse/susitarimuose, asmens duomenys, kurie tvarkomi Akademijos vidinio naudojimo (sutarčių / susitarimų vykdymo) tikslu.

Akademijoje tvarkomi šie Aprašo 3.3 punkte minėtų subjektų asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 1. Asmens duomenų, nurodytų Aprašo 3 punkte, valdytoja ir tvarkytoja yra Akademija, juridinio asmens kodas 301442533.

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO AKADEMIJAI TVARKA

 1. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

5.1.teisę būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Akademijoje;

5.2. teisę susipažinti su Akademijoje tvarkomais savo asmens duomenimis;

5.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

5.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam);

5.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

5.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

5.7. teisę į asmens duomenų perkėlimą.

 1. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 5.2−5.7 papunkčiuose nurodytas teises, privalo asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu) pateikti rašytinį prašymą (toliau – Prašymas Akademijai).
 2. Prašyme turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, informacija apie tai, kokią Aprašo 5.2−5.7 papunkčiuose nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.
 3. Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
 4. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

9.1. jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai Akademijos darbuotojui, duomenų subjektas Akademijos darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

9.2. jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per atstovą, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

9.3. jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

 1. Akademija turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Akademija, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.
 2. 11. Akademija duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.
 3. Aprašo 11 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. Akademija privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

III SKYRIUS

TEISĖS BŪTI INFORMUOTAM APIE SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Aprašo 5.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

13.1. Akademijos interneto svetainėje www.bfavilnius.lt;

13.2. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Akademiją.

 1. Akademija turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 5.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

14.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

14.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

14.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės.

 IV SKYRIUS

TEISĖS SUSIPAŽINTI SU SAVO ASMENS DUOMENIMIS ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su Akademijoje tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

15.1. asmens duomenų tvarkymo tikslus;

15.2. atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

15.3. duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

15.4. numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

15.5. asmens duomenų šaltinius.

 1. Akademijos atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 15 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).
 2. Jeigu tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

V SKYRIUS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Jeigu duomenų subjektas nustato, kad Akademijoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad Akademija ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.
 2. Akademija, gavusi Aprašo 19 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
 3. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Akademija privalo:

21.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

21.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

21.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

21.3.1.duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

21.3.2.duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 1. Jeigu yra nustatoma, kad Aprašo 19 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Akademija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti duomenų subjekto Prašymą, nurodydama atsisakymo pagrindą.

VI SKYRIUS

TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖS BŪTI PAMIRŠTAM) ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

23.1. asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti prieš renkant asmens duomenis;

23.2. atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

23.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo VIII skyrius „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas Akademijoje“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

23.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

23.5. asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

 1. Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 23 punkte nurodytų pagrindų).
 2. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam) Akademijoje neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

25.1. Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

25.2. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

25.3. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

 1. Akademija, gavusi Aprašo 23 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
 2. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Akademija privalo:

27.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

27.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

27.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:

27.3.1.duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

27.3.2.duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 1. Jeigu yra nustatoma, kad Aprašo 23 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Akademija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti duomenų subjekto Prašymą, nurodydama atsisakymo pagrindą.

VII SKYRIUS

TEISĖS APRIBOTI SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Akademiją su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

29.1. duomenų subjektas užginčija Akademijoje tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

29.2. yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

29.3. jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir Akademijai, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

29.4. duomenų subjektas pateikė Prašymą Akademijai, kuriame išreiškė nesutikimą, kad Akademija tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;

29.5. duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo Akademijoje tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

 1. Akademija, gavusi Aprašo 29 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
 2. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Akademija privalo:

31.1. apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

31.2. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

31.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 1. Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, Akademija, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.
 2. Jeigu yra nustatoma, kad Aprašo 29 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Akademija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti duomenų subjekto Prašymą, nurodydama atsisakymo pagrindą.

VIII SKYRIUS

TEISĖS NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Akademiją dėl nesutikimo, kad Akademija tvarkytų jo asmens duomenis.
 2. Akademija, gavusi Aprašo 34 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
 3. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, Akademija privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.
 4. Jeigu yra nustatoma, kad Aprašo 34 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Akademija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienųinformuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti duomenų subjekto Prašymą, atsakyme nurodydama, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

IX SKYRIUS

TEISĖS Į ASMENS DUOMENŲ PERKĖLIMĄ ĮGYVENDINIMAS AKADEMIJOJE

 1. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Akademiją su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti Akademijoje tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

38.1. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba vykdoma sutartimi tarp Akademijos ir duomenų subjekto;

38.2. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

38.3. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė Akademijai pats arba per atstovą;

38.4. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

 1. Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 38 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 38.1–38.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.
 2. Akademija, gavusi Aprašo 38 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.
 3. Informacija gali būti pateikiama:

41.1. duomenų subjektui;

41.2. kitam duomenų valdytojui, jeigu duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad Akademija asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ir yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

 1. Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkėlimo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, Akademija nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Akademija neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.
 2. Jeigu yra nustatoma, kad Aprašo 38 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, Akademija privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuoti duomenų subjektą apie atsisakymą tenkinti duomenų subjekto Prašymą, nurodydama atsisakymo pagrindą.

______________________